ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / TÁJÉKOZTATÓ

LÁTOGATÓI JEGYVÁSÁRLÁS AZ AUTOTECH FUTURE EXPO&SHOW WEBSHOPBAN

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Bárdi Autó Zrt. (Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 44-46., Cégjegyzékszám: 01-10-043352, Adószám: 12229132-2-44, Postai címe: 1089 Budapest, Orczy út 44-46. Telefonszáma: +36 1-555-0000, Elektronikus levelezési címe:  info@bardiauto.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek, E-ticket megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet az AutoTech Future Expo&Show rendezvényére (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek, E-ticketek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére az AutoTech Future Expo&Show rendezvény Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Személyes jegyvásárlásra 2024. május 25. napjának 9 óra 30 percétől a helyszínen van lehetőség, a III. számú fogadó épületben.

3. Rendezvény esetén a Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a „Rendel” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig megőrzi. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás), illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, Vásárló pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásokról a www.autotechfuture.hu oldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8, azaz nyolc nappal. A mindenkori ÁSZF a Rendezvény honlapján történő közzététel napján lép hatályba.

II. A 45/2014. (II. 26) KORM. RENDELET 11. §-A SZERINTI, A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

1. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy az E-ticket vásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében kössék meg a szerződést.

2. A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az aktuálisan elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.

3. A szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található

4.. A Belépőjegyen a kibocsátó neve szerepel.

5. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

6. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat.

7. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

8. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

9. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetési módot fogadja el. A fizetés és az E-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba történik.

10. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

11. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény meglátogatásáig tart.

12. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

13. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és járási kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

III. A VÁSÁRLÓ ADATAI

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

3. A Szolgáltató a Vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat a Felhasználási és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület láblécében. Szolgáltató szavatolja, hogy az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A fizetési tranzakció során megadott bankkártya adatokat Szolgáltató nem tárolja, azt kizárólag a B-Payment Zrt. fizetési rendszere kéri be, és használja fel.

4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5. Szolgáltató a vásárláskor megadott adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi, esetleges bizonyítása érdekében tárolja, azt harmadik félnek nem adja át. Az AutoTech Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, internetes felületen történő regisztráció során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: e-mail cím, név, számlázási cím.

IV. AZ INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS MENETE

1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket a lehető legrövidebb időn belül – ám még E-ticket jegy esetén sem mindig azonnal -  kézhez kapja. Vásárolt jegyeiről elektronikus számlát állítunk ki, amihez kérjük, töltse ki a számlázási adatok mezőt. A Számlát a Bárdi Autó a Vásárlástól számított 8 napon belül küldi meg az Ön által megadott e-mail címre.

2. Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy. Az E-Ticketen lévő vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmét, hogy az E-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az Ön E-ticketéről. Mivel a kódolvasó rendszer nem érzékel különbséget másolt és eredeti kód között, ezért mindig az Első lehúzott E-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos kóddal rendelkező E-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

3. Az E-ticketet a rendszer E-mailben küldi el a Vásárlónak. Kérjük, minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtassa ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése

Az E-ticket kizárólag kinyomtatva vagy elektronikus eszközön a pdf fájlt megnyitva érvényes. A helyszínen név, foglalási kód bemondása alapján nem lehetséges a Rendezvényre történő belépés, ezért kérjük, hogy az E-ticketet minden esetben kinyomtatva vagy elektronikus eszközön megnyitható formában hozza magával.

4. A AutoTech Future Expo&Show weboldalán (www.autotechfuture.hu) válassza ki a „Látogatóknak” menüpontot, azon belül pedig a „Jegyvásárlás” fület.

- 4.1.   A „termékek megnevezése” listából válassza ki az Ön által megvásárolni kívánt jegytípust, és a + - jel használatával jelölje meg, hány jegyet kíván megvásárolni; A kosárban egymás alatt felsorolva látható a kiválasztott Rendezvény neve, az igényelt jegytípus, a jegy egységára, az igényelt darabszám, és a fizetendő végösszeg. A „Törlés” gomb megnyomásával üríthető a kosár tartalma. Ezután kattintson a tovább gombra; 

- 4.2.  Ellenőrizze a „kiválasztott termékek”/ „kosár” oszlopban szereplő adatokat, majd írja be az e-mail címét értelemszerűen, kétszer egymásután a megjelölt mezőbe. A rendszer az itt megadott címre fogja Önnek küldeni, a megvásárolt E-tickettet;

- 4.3. Figyelmesen olvassa el a jegyvásárlásról szóló általános tájékoztatót és ÁSZF-et és tegyen egy pipát a vonatkozó kockába, ha azt elfogadja.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Rendel" gombra. A fizetés megkezdése előtt figyelmesen ellenőrizze a kiválasztott jegyek adatait. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, és más jegyre nem cserélhetőek.

6. A fizetés megkezdésekor a rendszer Önt közvetlenül az B-Payment Zrt. honlapjára irányítja; Kattintson az Ön által választott fizetési módra, majd értelemszerűen töltse ki az űrlapot, és kattintson az elküld gombra. A megjelenő ellenőrző oldalon ismét kattintson az elküld gombra, ezzel megtörténik a fizetés. Ezt követően a fizetés a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

7. Az E-ticket átvétele

- 7.1. A rendszer automatikusan elküldi Önnek a választott jegyeket. Minden jegy külön lapon jelenik meg; 

- 7.2. Nyomtassa ki a jegyeket és hozza magával a Rendezvényre az összes lapot és mutassa be a bejáratnál.

- 7.3 Amennyiben hiba lépett fel a tranzakció során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! Ne indítsa újra a vásárlást! Ha a jegyek a vásárlás időpontjától 1 órán belül nem érkeznek meg Önhöz, jelezze a Bárdi Autó ügyfélszolgálatán autotechfuture@bardiauto.hu e-mail címen vagy a (06-1) 550 0000 telefonszámon. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy Ön nem kapja meg a rendelt jegyeket. Ez esetben is kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

V. VÉTELÁR, FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

3. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve bizonyos idő után a kosáridő lejár.

4. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

5. A Szolgáltató a vásárlásról e-mailben megküldi a számlát pdf formátumban a Vásárlónak.

VI. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

1. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

VII. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK KORLÁTAI

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

VIII. A RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása és minősége kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Szolgáltató között jön létre.

2 A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor jogosult más személynek átadni, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegy fajtájától függően digitális biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermek jegy, látogatói jegy, családi jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szolgáltató a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

IX. A PANASZKEZELÉS MÓDJA

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Vásárló a Szolgáltatónak az E-ticket értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Rendezvénnyel kapcsolatosan felmerülő, további kérdéseivel, kérjük, forduljon a Rendezvény szervezőihez.

E-mail cím: autotechfuture@bardiauto.hu

Tel.: +36 20 534 2914 (hétfőtől péntekig munkanapokon 8.00-17.00 óra között)

Technikai ügyelet: atf.admin@bardiauto.hu

5. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

6. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

7. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

8. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. Állatokat, drónokat, vagy a közbiztonságot veszélyeztető eszközöket a rendezvény teljes területére tilos bevinni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.